1938 Press Photo Naples, Italy's Luigi Razza dock with returning Legionnaires


Nessun commento:

Posta un commento

Thank you